Some images has been designed using resources from Unsplash & Pixabay & Pexels & Freepik and some icons from Flaticon
跳到主要內容
:::
鄧昭芳醫師
:::

鄧昭芳醫師

 

鄧昭芳醫師   Jou-Fang Deng, M.D.
   
學位:

   台北醫學院醫學士

......................................................................................................................
現職:

    臺北榮民總醫院特約醫師

...............................................................................................................................................................................................
教   職:

    國立陽明交通大學內科副教授

...............................................................................................................................................................................................

經 歷:

    臺北榮民總醫院內科部臨床毒物科主任
    台北榮總住院醫師 
    美國維吉尼亞大學醫院內科部臨床藥理科臨床研究員
    台北榮總內科部主治醫師
    台北榮總急診室副主任 
    台北榮總內科部臨床毒物科主任
    美國國家職業安全衛生研究所研究員
    美國疾病管制中心流行病學班
    第五屆世界臨床毒物學大會主席

...............................................................................................................................................................................................
專長學科:

    內科學
    環境職業醫學           掛號系統
    臨床毒物學

...............................................................................................................................................................................................
E-mail:

    jfdeng@vghtpe.gov.tw

最後更新:

回到最上